Mevlevî Mektupları -II

2- 8 Mart 1957 Tarihli Mektup

a:

Bismihi

Esselamü Aleyküm

İstanbul-Galata

8/ Mart / 1957

Merhaba Ya Sultan;

Bütün ihvana ve fakire feyz ihsan eyleyen kıymetli mektubunun tesekküründen acizim. Huzur-ı şahane-i Cenab-ı Hüdavendigâr’dan şeref-mevrut olan yazın, bugüne kadar elden ele dolastı. Herkes nasip aldı. Allah senden razı olsun.

2/ Mart / 957 Cumartesi günü Ekrem Beyefendi’nin saadethanelerinde iken ve nese-i ruhaninin tam kıvamında iken gelen telgraf, hepimizi müstağrak-ı sürur eyledi ve derhâl “                                             ”* mısraıyla ibtidar eden Suzinak Ayin-i Şerifinin kıraatine başlandı. O anda bütün gönüller, Huzur’a merbut olarak tarife sığmayan bir hâletle neşeye devam olundu. Bu hâl saat 16’dan nısfülleylin bir buçuğuna kadar devam etmis. Bizler denizaşırı semtte oturduğumuzdan bilmecbure yatsıdan sonra istemeye istemeye saat dokuzda ayrıldık; fakat ayağı karada olanlar arz ettiğim saate kadar füyuzat-ı Cenab-ı Mevlâna’dan müstefit olmuslar. Buna vesile olan sizlere cümleten sükran ve dualar edildi. Elhamdülillah sümme elhamdülillah Şeb-i Arus vesilesiyle asman-ı Mesnevi’nin hava-yı ruhanisini istismama mazhar olduğumuz tarihte, kütüphane binasında icra edilen ayin-i şerifte hazır bulunan Fransız cemaatine mensup delikanlı ile Kavkanas hâlen buradalar. Paris Konservatuarı hesabına, kendi arşivleri için yeniden bir ayin-i behin-i Mevlevi’yi şeride tespit etmek istiyorlarmıs. Bu maksatla Galata-Kulekapısı Dergâh-ı şerifinde icra edilecek mukabele-i şerif için hükümetten müsaade istihsal eylemişler hâlen harap olan Galata Dergâh-ı şerifinin bu vesile ile bir nebze dahi olsa tamirine bugünlerde başlanacak imiş. Mukabele-i şerif için ramazan arifesine müsadif olan 31/ Mart/ Pazar gününü söylüyorlar. Bakalım nasıl olacak. Bilmem ki o günlerde burada bulunmak sizler için kabil olabilecek mi?

* Türkçesi: “Ya saki, kurtuluşumuz için şarap (getir)…”

b:

Yine bu ayın 16’sına tesadüf eden mübarek Berat Kandil-i şerifinde İstanbul Vakıflar Müdürlüğü tarafından büyük bir mevlüd-i şerif kıraati takarrur etmiştir. Süleymaniye Cami-i şerifinde icra edilecek Bu cemiyet de radyolar vasıtasıyla nesredilecek. Yine bu ayın yirminci Çarsamba günü İzmir’de Türk-Amerikan Derneği tarafından bir toplantı tertip edilmis ve Cenab-ı Pir Efendi’miz hakkında konferans verilecekmis. İste sultanım bu ay içinde cereyan edecek olan manevi hadisat bunlar.

Kurban için Ziraat Bankası vasıtasıyla (50) lira gönderdim kâfi gelmez ise bildir yine takdim ederim. Evvelki ziyaretlerimde bir adet yazma evrad-ı şerif ele geçtiği takdirde fakiri haberdar etmenizi niyaz eylemistim. İnsaallah bir zuhurat olur. Allah nasip ederse biradere de mektup yazacağım. Mehmet Önder canımıza da yazacağım. Gönül hırsızı bizim Marangoz İsmail, 2 Mart toplantısı hakkında tafsilat-ı kâfiye vermiştir. Onun da ellerinden, yanaklarından öperim. Raşit’imin de gözlerinden öperim.

Mehmet Dede Efendi’mizin hak-i pa-yi âlîlerine yüz sürer dualarını niyaz eylerim. Romatizmaları nasıl. Takdim ettiğim ilaçlar bitti ise irade buyursunlar tekrar göndereyim.

Gel hazretim seninle de şöyle bir kucaklaşalım, öpüşelim. Huzur-ı Cenab-ı Pir’de bütün ümmet-i Muhammed’le birlikte bu abd-i hakire de dua buyurmanı, adam olmaklığım için niyazlarının ibzalını rica ile hatm-i kelam eylerim sultanım. Hep beraber Allah’a emanet ve saye-i Pir’de sıhhat ve afiyette olalım canım.

el-Fakir

İmza

(Halil Can)

-
30